Privacybeleid


Casa Ribeira is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking, zoals omschreven in dit privacybeleid.


Postadres: Sarnadas, 3280-108 Castanheira de Pera. Portugal
E-mailadres: casa.ribeira@gmail.com
Telefoonnummer: 00351 920027843
Licentienummer: 127465/AL  127468/AL
Btw-nummer: 305479067
Toezichthoudende autoriteit vergunningen: CNIACC Centro de Portugal.


Functionaris Gegevensbescherming/Data Protection Officer: S.M.A. Janssen


Casa Ribeira stelt deze privacyverklaring op om inzicht te geven over het gebruik van persoonsgegevens op www.casaribeira.com (hierna “de website“), en alle aan de website gerelateerde domeinen.


Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan waarmee een individu geïdentificeerd kan worden, zoals de naam, het klantnummer en de persoonlijke contactgegevens. Gegevens die niet persoonlijk zijn, maar in combinatie met persoonlijke gegevens tot identificatie van de gebruiker leiden, hebben tevens te gelden als persoonsgegevens.


Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die de website bezoekt, of op enig andere wijze met de website communiceert (hierna “de gebruiker“).


Casa Ribeira verbindt zich ertoe de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming in acht te nemen.


Casa Ribeira draagt zorg voor passende maatregelen ter bescherming van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.
In het geval van vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of andere aan privacybescherming gerelateerde vragen, kan contact opgenomen worden via:


Middels Whatsapp op telnr +351 920027843


Tevens kan er rechtstreeks contact opgenomen worden met de Functionaris voor de Gegevensbescherming via:
stefanberghmans69@gmail.com


Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 11 januari 2024.


1. WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT
Bij het gebruik van de website of diensten van Casa Ribeira kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:
a. Adres gegevens
b. Naam, emailadres en telefoonnummer

c. Paspoort gegevens, geboorteplaats, geboortedatum


2. DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

Met inachtneming van de privacywetgeving, worden de persoonsgegevens van de gebruikers uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
a. Adres gegevens
b. Naam, emailadres en telefoonnummer
c. Paspoort gegevens, geboorteplaats, geboortedatum, woonplaats en woonland
In navolging van artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de verwerking van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden de volgende grondslag:
• De gebruiker heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. (lid 1 sub a) De gegeven toestemming kan te allen tijde door de gebruiker worden ingetrokken.
• De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker. (lid 1 sub b)
• De verwerking is noodzakelijk vanwege een wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke. (lid 1 sub c)


3. ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens kunnen door Casa Ribeira worden verstrekt aan derden, indien dit verenigbaar is met het in deze privacyverklaring genoemde doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Persoonsgegevens worden enkel verstrekt voor de periode en omvang die noodzakelijk is voor de uitvoering van de door Casa Ribeira gegeven opdracht aan de ontvangers.
In alle gevallen van verstrekking van persoonsgegevens aan derden, draagt Casa Ribeira er zorg voor dat de gegevens enkel voor de beoogde doeleinden worden gebruikt en overeenkomstig het wettelijk verzekerde beschermingsniveau worden bewaard.
Casa Ribeira verkoopt de gegevens van de gebruiker nooit voor commerciële doeleinden.


4. BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS
De persoonsgegevens worden door Casa Ribeira niet langer gebruikt of opgeslagen dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen waarvoor de gegevens worden verzameld overeenkomstig deze overeenkomst.
De bewaartermijn is in ieder geval niet langer dan: 1 jaar of zoveel langer als de Portugese wetgeving vereist.


5. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

De gebruiker van de website kan op ieder moment zijn rechten uitoefenen ten aanzien van Casa Ribeira.
De gebruiker kan zijn verzoek tot de uitoefening van één of meer van zijn rechten kenbaar maken aan Casa Ribeira middels één van de in deze privacyverklaring genoemde contactgegevens van Casa Ribeira of van de Functionaris Gegevensbescherming.
Casa Ribeira geeft gehoor aan het verzoek van de gebruiker, tenzij het verzoek ongegrond of buitensporig is.
Casa Ribeira geeft uiterlijk binnen een maand na het verzoek reactie op het verzoek van de gebruiker, ook wanneer geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek.
De reactie op het verzoek dient duidelijk te zijn voor de gebruiker, en dient schriftelijk of via andere (elektronische) middelen te worden verstrekt aan de gebruiker.

a. Recht op informatie over de verwerkingen
De gebruiker van de website heeft het recht op een duidelijke en transparante uitleg over de gegevensverwerking.
Middels deze privacyverklaring verstrekt Casa Ribeira informatie over de bron van de gegevens, de gegevensontvanger(s), de doelstellingen, noodzakelijkheid en grondslag van de gegevensverwerking, de waarborgen voor gegevensbescherming, de bewaartermijn, de contactgegevens voor klachten, de rechten van de gebruiker.


b. Recht van inzage
De gebruiker van de website heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, zijn persoonsgegevens die zijn verzameld in te zien.
Casa Ribeira verstrekt de gebruiker, indien hierom is verzocht, inzage in een overzicht met in ieder geval de volgende gegevens met betrekking tot de gebruiker:
• de doelstellingen voor de gegevensverwerking;
• de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
• de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden doorgegeven;
• de bewaartermijn van de persoonsgegevens;
• het recht op wijziging, verwijdering, beperking, of bezwaar;
• het recht om een klacht in te dienen.
Wanneer de gebruiker verzoekt tot inzage in zijn verzamelde persoonsgegevens, wordt voordat inzage wordt gegeven, de identiteit van de gebruiker vastgesteld door Casa Ribeira.
Indien een kopie van de gegevens wordt verstrekt aan de gebruiker, worden voor de verstrekking van de kopie geen kosten in rekening gebracht, tenzij de gebruiker meerdere kopieën wil ontvangen en hier op basis van administratieve kosten een redelijke vergoeding voor gevraagd kan worden.
De kopie wordt schriftelijk aangeboden, waaronder begrepen in elektronische vorm.
Indien de gebruiker het verzoek tot inzage elektronisch indient, wordt de kopie van de gegevens eveneens middels elektronische vorm verstrekt, tenzij de gebruiker anders verzoekt.
Een kopie van de persoonsgegevens wordt binnen een maand na het verzoek aan de gebruiker verstrekt.

c. Recht op rectificatie 

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen indien deze niet accuraat zijn.
Indien de gebruiker niet de mogelijkheid heeft om zijn persoonsgegevens zelf te corrigeren of aan te vullen, kan de gebruiker Casa Ribeira opdragen zijn persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.
Casa Ribeira brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte van de gewijzigde gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker. Casa Ribeira verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom verzoekt.

d. Recht op gegevenswissing
De gebruiker van de website heeft het recht om zijn verzamelde persoonsgegevens door Casa Ribeira te laten wissen, indien sprake is van één van de in artikel 17, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.
Tevens heeft de gebruiker het recht om ‘vergeten te worden’ indien Casa Ribeira persoonsgegevens van de gebruiker openbaar heeft gemaakt en de gebruiker verzoekt om uitwissing van zijn gegevens. Casa Ribeira dient in dit geval de nodige maatregelen te nemen om andere verwerkingsverantwoordelijken op de hoogte te brengen dat de gebruiker zijn persoonsgegevens of enig kopie hiervan wil uitwissen.
Er hoeft geen gehoor te worden gegeven aan een verzoek tot uitwissing van persoonsgegevens indien de verwerking van de gegevens nodig is voor één van de in artikel 17, lid 3 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde redenen.

e. Recht op beperking van de verwerking
De gebruiker van de website heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken indien sprake is van één van de in artikel 18, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.  

In het geval van de uitoefening van de beperking van de persoonsgegevensverwerking mogen de gegevens enkel worden verwerkt:
• met de toestemming van de gebruiker;
• voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
• ter bescherming van de rechten van derden of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of een lidstaat.
Casa Ribeira brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte van de beperking van de gegevensverwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker. Casa Ribeira verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom verzoekt.

f. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te verkrijgen van Casa Ribeira in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder dat Casa Ribeira hem hierbij hindert, indien sprake is van één van de in artikel 20, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.
Indien de gebruiker zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefent, heeft de gebruiker tevens het recht dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgestuurd, tenzij dit technisch niet mogelijk is.
De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid laat het recht tot gegevenswissing onverlet. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Casa Ribeira opgedragen is.
De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.

g. Recht van bezwaar
De gebruiker van de website heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken, vanwege zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door Casa Ribeira.    

In bovenstaand geval zal Casa Ribeira staken met de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker, tenzij Casa Ribeira dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de gebruiker, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Bij verwerking van de persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, heeft de gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
Indien de gebruiker bezwaar maakt tegen gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing, worden de gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

h. Klachtrecht
De gebruiker van de website heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Casa Ribeira bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Zowel klachten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker, als klachten met betrekking tot onjuiste naleving van de toepasselijke wetgeving kunnen worden ingediend.
Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelen, kan je hierover per email contact opnemen: casaribeira@gmail.com en vragen naar het klachtenboek.
Indien er  klachten zijn welke niet met de Casa Ribeira opgelost kunnen worden kunt u vragen naar het klachtenboek of livro de reclamaçoes.
Indien u er niet onderling met ons uitkomt kunt u ook contact opnemen met CNIACC Centro de Portugal.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale Portugese toezichthouder, de “Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD)“.


6. HET GEBRUIK VAN COOKIES
Casa Ribeira maakt gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine hoeveelheden data die op de browser van de gebruiker worden geplaatst op het moment dat de gebruiker de website bezoekt, en bij een volgend bezoek van de gebruiker naar de server van de website teruggestuurd worden.
Door het plaatsen van cookies kunnen gebruikers van elkaar worden onderscheiden en bij een nieuw bezoek aan de website kunnen de gebruikers worden herkend. Hierdoor kan het gebruik van de gebruiker van de website bijgehouden worden.
Het plaatsen van cookies dient ter verbetering van de prestaties en het functioneren van de website.
Voor meer informatie over het gebruik van cookies, kan geraadpleegd worden:
In het cookiebeleid van de website, onder het kopje cookie verklaring, onderaan de website.


7. WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring kan in verband met nieuwe ontwikkelingen van de website of een aanpassing van de wettelijke verplichtingen gewijzigd worden.
De meest recente versie van de privacyverklaring kan geraadpleegd worden op de website. Hierbij staat de laatste wijzigingsdatum vermeld.